Nederlands

De raad van bestuur van NewB heeft opnieuw haar bevoegdheden

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank heeft de raad van bestuur van NewB in zijn bevoegdheden hersteld. Dit nieuw gerechtelijk bevel van 29 november 2022, uitgesproken nadat NewB een derdenverzet aantekende, trekt de uitspraak van 25 november 2022 in. De uitspraak herstelt de raad van bestuur van NewB in zijn bevoegdheden, met uitzondering van de opdracht toevertrouwd aan de ad hoc mandataris, prof. dr. Michel De Wolf.

Na een eenzijdig verzoek van twee coöperanten, had de eerste uitspraak van vrijdag 25 november geleid tot de opschorting van de bijzondere algemene vergadering van 26 november 2022, het buiten werking stellen van de raad van bestuur en de benoeming van een voorlopig bewindvoerder. Dit verzoek was echter gebaseerd op een element dat feitelijk verkeerd is, namelijk dat NewB niet langer over een bankvergunning zou beschikken. NewB beschikt echter nog steeds over de nodige erkenningen van de toezichthouder om haar bankactiviteiten uit te voeren, en dit zeker tot het einde van de ontmanteling van deze activiteiten.

Als gevolg van de verschillende gerechtelijke beslissingen zal op 17 december 2022 een nieuwe bijzondere algemene vergadering worden georganiseerd door de ad hoc mandataris prof. dr. Michel De Wolf. Deze algemene vergadering kan gevolgd worden door één of meer buitengewone algemene vergaderingen met het oog op een eventuele statutenwijziging van de coöperatie.

Bernard Bayot, voorzitter van de raad van bestuur van NewB, is blij met deze nieuwe uitspraak. Ze maakt het ook mogelijk om bepaalde misverstanden recht te zetten over de verplichtingen van een coöperatie:

"Noch de wet, noch onze statuten leggen de raad van bestuur de verplichting op om op 26 november een algemene vergadering bijeen te roepen. Het waren onze waarden van transparantie, participatie en democratie die ons hiertoe hebben aangezet. Zelfs wanneer de onderhandelingen met vdk bank resulteerden in een akkoord, verplichten noch de wet noch onze statuten de raad van bestuur om de leden van de coöperatie onmiddellijk te informeren of om deze overeenkomst ter goedkeuring aan hen voor te leggen. Het enige wat de uitvoering van zo’n partnerschap vraagt is dat er op een latere datum een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen wordt om een wijziging van onze statuten goed te keuren. Hierdoor ligt de beslissing in fine bij de coöperanten. Het waren opnieuw de waarden van transparantie, participatie en democratie die de raad van bestuur ertoe brachten de coöperanten te informeren en het punt op de agenda van de vergadering van afgelopen zaterdag toe te voegen. Die vergadering, noch die van 17 december, zal zich kunnen uitspreken over een statutenwijziging. Zoals het ook oorspronkelijk gepland was door de raad van bestuur, zal elke coöperant dus de nodige informatie ontvangen op basis waarvan ze een beslissing kunnen nemen over de samenwerking.”

Een oplossing voor de toekomst voor NewB en haar coöperanten

Prof. dr. Michel De Wolf heeft na een eerste onderzoek van het project met vdk bank geconcludeerd dat het wenselijk is om op korte termijn een algemene vergadering bijeen te roepen. Ook bevestigde hij in de pers dat het samenwerkingsproject met vdk bank hem, op basis van zijn eerste analyse van het dossier een goede oplossing lijkt voor de toekomst van NewB.

NewB heeft nog steeds haar bankvergunning

De directie en de raad van bestuur herhalen dat de coöperatie nog steeds haar bankvergunning heeft, ondanks wat soms in de pers is geschreven.

Thierry Smets, CEO van NewB, voegt hieraan toe:

“Ik kijk er echt naar uit om binnenkort het samenwerkingsproject met vdk bank aan onze coöperanten voor te stellen. Ik hoop hierbij dat we dit kunnen waarmaken in het hoogst mogelijke voordeel van onze coöperatie en haar leden. Huidige klanten die dit project steunen kunnen hun rekening nu al (terug) aanvullen, zelfs als die al was leeggemaakt. Omdat we nog steeds over een bankvergunning beschikken kunnen we ook nieuwe klanten verwelkomen. Deze steun verzekert mee de toekomst van onze coöperatie.”